ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ແຈກໂຊກ 2 ຊັ້ນ..!!!
*ພຽງແຕ່ທ່ານນຳໃຊ້ບັດຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
ຊຳລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ EDC
ເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ສາມາດລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນໄດ້ແລ້ວ
1. ໂຊກຊັ້ນທີ່ 01: ສະສົມລາຍການໃຊ້ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຂອງທະນາຄານເພື່ອແລກຮັບຂອງລາງວັນ.
2. ມີລາຍການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ EDC ຂອງທະນາຄານ ກໍ່ສາມາດລຸ້ນຮັບທົວ ເກົາຫຼີ ທັນທີ..!!!
-----------------------------
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ 1499
www.jdbbank.com.la
LINE: @jdbbank