ເຟິກອົບຮົມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍຍໍລິການ (10-14 ທັນວາ 2018)

ທ່ານ.ບຸນສະຫວ່າງ ພິລາໄຊພິທັກ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

  • ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງໃນການຄັດເລືອກ,ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເປີດບັ້ນຝຶກອົບຮົມ
  • ການບໍລິຫານ ຕິດພັນກັບລະບຽບການ,ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ກ້າວໄປກັບ Technology
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການ/ໜ່ວຍບໍລິການ/ບຸດບໍລິການ: . ອົງກອນ (ຜູ້ບໍລິຫານ), ທຸລະກິດຂອງອົງກອນ,ລູກຄ້າ, ບຸກຄົນທົວໄປ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພະນັກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອື່ນໆ.

ນັກສໍາມະນາກອນ ທີ່ມາຈາກທົ່ວປະເທດ ມີ 41 ຄົນ ທີ່ຖຶກຄັດເລືອກເຂົ້າເຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງເປັນຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການ / ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ບຸດບໍລິການ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃນການບໍລິຫານ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງທະນາຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ ທັນຍຸກທັນສະໄໝ ກ້າວສູ່ຍຸກ Digital Banking ເທື່ອລະກ້າວ, ເຊີ່ງການເຟຶກອົບ ຈະໄດ້ດໍາເດີນໄປ ເປັນເວລາ 5 ວັນ.