ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ຊຽງ​ຂວາງ.
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ​ໂພນ​ສະຫວັນ​​ໃຕ້, ​ເມືອງ ​ແປກ, ​ແຂວງ ຊຽງ​ຂວາງ.

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
01 ຕຸລາ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-61) 213550-1

ໂທລະສານ :

  • (+856-61)-211552

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ