ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ລາວບາວ.
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ​ແດນ​ສະຫວັນ  ເມືອງ​ເຊ​ໂປ​ນ   ແຂວງ ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
29 ຕຸລາ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-41)-219036

ໂທລະສານ :

  • (+856-41)-219037

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ