ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ຊ້າງຄູ້.
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ຊ້າງຄູ້, ເມືອງ ໄຊທະນີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
15 ທັນວາ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-21)-713 105-6

ໂທລະສານ :

  • (+856-21)-713 104

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ