ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊກອງ.
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ວັດຫຼວງ  , ເມືອງ ລະມາມ  , ແຂວງ ເຊກອງ

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
ວັນ​ທີ 20 ມີນາ 2015
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-38)-211807-9

ໂທລະສານ :

  • (+856-38)-211808

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ