ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ສອງຄອນ
ທີ່ຕັ້ງ: ທີ່ບ້ານ ​ຫຼັກເມືອງ    , ເມືອງ ສອງຄອນ    , ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
ວັນ​ທີ: 18 ມິຖຸນາ 2015
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-41)-530414

ໂທລະສານ :

  • (+856-41)-530416

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ