ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ສາລະວັນ
ທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານ: ນາເຫຼັກ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ
 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
ວັນ​ທີ 21 ທັນວາ 2015
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • 034-212191-2

ໂທລະສານ :

  • 034-212193

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ