ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ບູດບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ2
ທີ່ຢູ່: ຕຶກຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ2 (ຊັ້ນ1), ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 10/03/2016
....................................
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:
  • (+856-21)-255997
ໂທລະສານ: +856-21-255996
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ