ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກລາຍ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ເມືອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
16 ພະຈິກ 2015
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:
  • (+856-74)-219060-1
ໂທລະສານ: +856-74-219059
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ