ທີ່ຢູ່: [ບ້ານ ຫົວແຊ (ຫຼັກ8) , ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລິນສຸກ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 16/03/2016
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:
  • (+856-31)-215243-4
ໂທລະສານ: (+856-31)-215245
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ