ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ບູດບໍລິການ ໂອທອບ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ວັດຫຼວງ , ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 14/03/2016
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:
  • (+856-31)-215241
ໂທລະສານ: (+856-31)-215242
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ