ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ຫຼັກ 21
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂຄກສີວິໄລ, ເມືອງ ໄຊທານີ້, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ.
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 12/05/2016
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:
  • (+856-21)-736033
ໂທລະສານ: (+856-21)-736032
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ