ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ປຕທ ຫລວງພະບາງ
ທີ່ຢູ່: ບໍລິເວນເຂດ ປ້ຳນ້ຳມັນ ປຕທ., ຖໜົນ ເລກທີ 13 ເໜືອ ບ້່ານ ຄົກວ່າ. ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 18/05/2016
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:
  • (+856-71)-214018
ໂທລະສານ: (+856-71)-214017
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ