ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ຫລັກ 20 (ຄຳເກິດ)
ທີ່ຢູ່: ບ ຫນອງປອງ, ເມືອງ ຄໍາເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 7 ກັນຍາ 2016

ໂທສາຍດ່ວນ: 1499

ໂທລະສັບ:(+856-54)-341654

ໂທລະສານ:(+856-54)-341655

ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:

ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la

Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ