ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ຫົວເມືອງເຫນືອ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ຫົວເມືອງເຫນືອ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 04 ຕຸລາ 2016

ໂທສາຍດ່ວນ: 1499

ໂທລະສັບ:(+856-41)-252836-7

ໂທລະສານ:(+856-41)-252838

ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:

ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la

Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ