ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳພອນ
ທີ່ຢູ່: ໜ່ວຍ 17, ບ້ານ ແກ້ງກອກເໜືອ, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ: 24/11/2017

ໂທສາຍດ່ວນ: 1499

ໂທລະສັບ: (+856-41)-311412

ໂທລະສານ:(+856-41)-311413
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:

ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la

Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ