ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊໂປນ
ທີ່ຢູ່: ໜ່ວຍ 2, ບ້ານ ສອນມີໄຊ, ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 22/11/2017

ໂທສາຍດ່ວນ: 1499

ໂທລະສັບ: (+856-41)-602022

ໂທລະສານ:(+856-41)-602023
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:

ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la

Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ