ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ທົ່ງຂັນຄຳ
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ດົງໝ້ຽງ, ເມື່ອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 25/05/ 2018

ໂທສາຍດ່ວນ: 1499

ໂທລະສັບ: (+856-21)-253438

ໂທລະສານ:(+856-21)-253439
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:

ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la

Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ