ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ປາກເຊ.
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນສາລາຂຽວ-ດົງຈອງ, ບ້ານໂພນກຸງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ.
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
10 ກໍລະກົດ 2013
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-31)-257888
ໂທລະສານ:(+856-31)-257999
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA


ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ