ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ສະຫວັນນະເຂດ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນພົນໂຍທາ, ບ້ານຫົວເມືອງໄຕ້, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
25 ກັນຍາ 2013
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:
  • (+856-41)-252799
  • (+856-41)-252666
  • (+856-41)-252678
ໂທລະສານ: (+856-41)-252789
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ