ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ທ່າແຂກ.
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ສັນຕິສຸກ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
05 ສິງຫາ 2013
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (85651) 214844
ໂທລະສານ: (85651) 214855
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ