ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ປາກຊັນ
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ : ຖະໜົນ13ໃຕ້, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
16 ຕຸລາ 2013
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ: (+856-54)-790666.
ໂທລະສານ: (+856-54)-790888.
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ