ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ທາດຫລວງ.
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ: 410, ຫນ່ວຍ: 30 , ບ້ານທາດຫລວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
02 ມິຖຸນາ 2008
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:

  • (+856-21)-261392
  • (+856-21)-264100

ໂທລະສານ: (+856-21)-264101
ອີເມລ໌:

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA


ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ