ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ສີໄຄ
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ: 261/5, ໜ່ວຍ: 10, ບ້ານ ສີໄຄທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
13 ພຶດສະພາ 2013
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:
  • (+856-21)-520757
  • (+856-21)-520759
ໂທລະສານ: +856-21-520758
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ