ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນໃຈກາງເມືອງ, ບ້ານວັງວຽງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
13 ມິຖຸນາ 2012
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499.
ໂທລະສັບ: (+856-23)-511737-9.
ໂທລະສານ:(+856-23)-511736
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

 

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ