ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ຫ້ວຍຊາຍ.
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ປ່າອອ້ຍ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
03 ມີນາ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-84)-215111-2

ໂທລະສານ : (+856-84)-215113
ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ