ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ອຸດົມ​ໄຊ.
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ນາ​ຫວານ​ນ້ອຍ,​ ​ເມືອງ ​ໄຊ, ​ແຂວງ ອຸດົມ​​ໄຊ.

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
24 ມີນາ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-81)-312889
  • (+856-81)-312669

ໂທລະສານ : (+856-81)-312668
ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ