ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫນ່ວຍບໍລິການ ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ.
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ໄຊອຸດົມ, ​ເມືອ​ງ ນ້ຳທາ, ​ແຂວງ ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ.

 

ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
28 ເມສາ 2014
ສາຍດ່ວນ : 1499
ໂທລະສັບ :

  • (+856-86)-211555
  • (+856-86)-211999

ໂທລະສານ :

  • (+856-86)-211777

ອີເມລ໌ :

  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ