ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ໄດ້ເປີດ ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊໂນ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໃນວັນທີ 3 /11/2014
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ,ເມືອງ ອຸທຸມພອນ , ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເບີໂທ : 041 431445