ພິທີເປີດບໍລິການ ແດນສະຫວັນ ຢ່າງເປັນທາງການ ວັນທີ 29 /10/2014