ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ມອບເງີນສະຫນັບສະຫນູນ ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແກ່ເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ຫ້າງໄກຊອກຫລີກ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2014