ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະໄດ້ເປີດ ໜ່ວຍບໍລິການ ຊ້າງຄູ້ ໃນວັນທີ່ 15/12/2014 ແລະ ດົງໂດກ ໜ້າໂຮງຮຽນ ມຊ ໃນວັນທີ່ 22/12/2014