ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກປະຢັດ ສະກຸນເງີນກີບ
ປະເພດ ທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ
ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ
ເງິນຝາກສະສົມ (2 ປີ) - -   -
ໂຄງການຝາກເງິນສະສົມ (ຕໍ່ 3 ປີ) - - - -

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກປະຢັດ ສະກຸນເງີນໂດລາ
ປະເພດ ທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ
ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ
ເງິນຝາກສະສົມ (2 ປີ) 4.00 -   -
ໂຄງການຝາກເງິນສະສົມ (ຕໍ່ 3 ປີ) 8.00 - - -

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກປະຢັດ ສະກຸນເງີນບາດ
ປະເພດ ທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ
ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ
ເງິນຝາກສະສົມ (2 ປີ) 4.00 -   -
ໂຄງການຝາກເງິນສະສົມ (ຕໍ່ 3 ປີ) 8.00 - - -

ເງືອນໄຂ

1. ເງິນຝາກສະສົມ ແມ່ນກຳນົດຝາກ 2 ປີ, ວົງເງິນຝາກຕ່ຳສຸດແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຫຼູດ 200,000 ກີບ ຫຼື 50 ໂດລາ ຫຼື 1,000 ບາດ ສາມາດຝາກຫລາຍຄັ້ງຕໍ່ວັນ
ໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍເມື່ອຄົບກຳນົດ 2 ປີ, ເງິນຝາກນີ້ຈະຕໍ່ອາຍຸໄປອິກ ເທື່ອລະຄົບກຳນົດ 2 ປີ, ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດຖອນເງິນຝາກນີ້ໄດ້ ຖ້າບໍ່ຮອດກຳນົດ 2 ປີ.

2. ໂຄງການເງິນຝາກສະສົມ 3 ປີ: ລູກຄ້າຕ້ອງມີໂຕເລກເປົ້າໝາຍເງິນຝາກພາຍໃນກຳນົດ 3 ປີ ແລະ ລູກຄ້າຕ້ອງມີເງິນປະຈຳທຸກເດືອນຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ແບ່ງ
ເປັນສັດສ່ວນຈາກເປົ້າໝາຍເງິນຝາກນັ້ນ, ຈຳນວນເງິນຝາກນີ້ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ຕາມສັດສ່ວນທີ່ຝາກ. ຖ້າຝາກບໍ່ຄົບ 3 ປີ ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມເງິນ
ຝາກປະຢັດໃຫ້.