ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (JDB) ຈະເປີດໜ່ວຍບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ
+ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຳເໜືອ ແຂວງ ຫົວພັນ ໃນວັນທີ 13/03/2015
+ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຂວາງ
ໃນວັນທີ 16/03/2015

ຂໍ້ມູນເພີມຕື່ມໂທ
(064) 312 591-2 ສໍາລັບໜ່ວຍບໍລິການ ຊຳເໜືອ ແລະ
(061) 213 550-1 ສໍາລັບໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຂວາງ
ຫຼື ສາຍດ່ວນ 1499