ເປີດບັນຊີໃໝ່ລຸ້ນຮັບໂຊກເພື່ຶອຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2016 ກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (JDB)
*ພຽງແຕ່ເປີດບັນຊີຂັ້ນຕໍ່າຕາມເງື່ອນໄຂ ທ່ານກໍ່ມີສິດລຸ້ນຮັບລາງວັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ...
"ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ 26 ມັງກອນ 2016"