ວັດຖຸປະສົງ

ເປັນ​ການ​ທ້ອນ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນຕອບ​ແທນ​ຈາກ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ສູງ, ​ໂດຍ​ມີ​ໄລຍະ​ເວລາ​ກຳໜົດ​ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມເໝາະ​ສົມ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຊັ່ນ: ​3 ​ເດືອນ,6​ ​ເດືອນ,12​ ​ເດືອນ,24​ ​ເດືອນ,36​ ​ເດືອນ,48​ ​ເດືອນ ​ແລະ 60 ​ເດືອນ.​ ເຖິງ​ກຳໜົດ​ຈື່ງ​ສາມາດ​ຖອນ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ຝາກຕົ້ນ ​ແລະ​ດອກ​ເບ້​ຍ​ໄດ້. 

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

  • ທ່ານ​​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ຈາກດອກ​ເບ້​ຍສູງ.
  • ສາມາດ​ໃຊ້​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກ​ປະກັນ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ສິນ​ເຊື່ອ.
  • ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີເພື່ອເອົາດອກເບ້ຍເປັນລາຍເດືອນໄດ້ ເຊິ່ງຕົ້ນຕ້ອງ ຄົບກຳນົດຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດໄວ້.
  • ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ດອກ​ເບ້​ຍ​ແລະ ​ຍອດ​ເງິນ​ຜ່ານ​ລະບົບ Internet Banking.
  • ໃຊ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃນ​ການ​ອອກ​ບັດ Credit Visa.
     

ສະກຸນເງິນຝາກ

ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ, ບາດ​ໄທ​ແລະ​​​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.

  • ເງິນຝາກມີກຳນົດ ຮັບດອກເບ້ຍຕາມກຳນົດ(ສະເພາະຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ)

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນປະຈຳ

ປະເພດ

ສະກຸນເງີນກີບ

ສະກຸນເງີນໂດລາ ສະກຸນເງີນບາດ
ລູກຄ້າທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ ລູກຄ້າທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ ລູກຄ້າທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ

ຕາມກຳນົດ

ເປັນປີ

ເປັນເດືອນ

ຕາມກຳນົດ ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ

03 ເດືອນ

3.16 - 2.20 1.50 2.00 - 1.00 - 2.00 - 1.00 -
06 ເດືອນ 3.95 - 2.50 1.95 3.00 - 2.00 - 3.00 - 2.00 -
12 ເດືອນ 5.59 - 4.25 2.50 6.00 - 5.00 4.00 6.00 - 5.00 4.00
24 ເດືອນ 6.71 5.25 4.30 3.00 6.50 6.00 5.75 4.50 6.50 6.00 5.75 4.50
36 ເດືອນ 6.77 5.35 4.50 3.20 7.25 6.75 6.50 5.00 7.25 6.75 6.50 5.00
48 ເດືອນ 6.83 5.45 4.75 3.50 7.50 7.00 6.75 6.00 7.50 7.00 6.75 6.00
60 ເດືອນ 6.90 5.50 5.00 4.00 7.75 7.25 7.00 6.50 7.75 7.25 7.00 6.50

ເງື່ອນໄຂ:

1. ວົງເງິນຝາກມີກຳນົດຂັ້ນຕ່ຳສຳຫລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປແມ່ນ 2,000,000 ກີບ ຫຼື 300 ໂດລາ ຫຼື 10,000 ບາດ; ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນຈັດຕັ້ງແມ່ນ
   20,000,000 ກີບ ຫຼື 3,000 ໂດລາ ຫຼື 100,000 ບາດ; ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຢູ່ລາວແມ່ນ 50,000 ໂດລາ ຫຼື 1,500,000 ບາດ. ຖ້າຖອນເງິນຝາກມີກຳ
  ນົດກ່ອນກຳນົດ ບໍ່ຮອດ 3ເດືອນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ ຫຼື ກາຍ 3 ເດືອນ ແຕ່ບໍ່ຮອດກຳນົດ ຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຍັດ ແລະ
  ເກັບຄ່າທຳນຽນ 100,000 ກີບ ຫຼື 10 ໂດລາ ຫຼື 400ບາດ.
2. ກໍລະນີລູກຄ້າເອົາເງິນມາຈຳນວນຫລາຍ ຫລື ຖ້າມີການຕໍ່ລອງອັດຕາດອກເບ້ຍຕ້ອງແມ່ນຄະນະອຳນວຍການຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາອະນຸມັດ