ວັດຖຸປະສົງ:


ບັນຊີ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ ​ເງິນ​ໄດ້​ຢ່າງຄ່ອງ​ຕົວ​ແລະ​ປອດ​ໄພ​ໂດຍ​ໃຊ້​ແຊັກ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ແທນ ​ການ​ໃຊ້​ເງິນສົດ​ເໝາະ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ຄ້າ​ຂາຍ ຫຼື​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ທີ່​ມີ​ການ​ຮັບ ແລະການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໝູນວຽນຢູ່​ຕະຫຼອດ​ເວລາ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ຜູ້ຝາກເງິນປະເພດນີ້ຈະໄດ້ຮັບປື້ມແຊັກເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຊຳລະສະສາງ.
  • ທ່ານຈະສະດວກສະບາຍ, ປອດໄພ ແລະປະຢັດເວລາໃນການສັ່ງຈ່າຍ, ບໍລິຫານ ແລະຄຸ້ມຄອງ ການເງິນຂອງທ່ານ.
  • ຫຼຸດຜ່ອນການຖືເງິນສົດຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ງ່າຍໃນການສັ່ງຈ່າຍໃຫ້ລູກຄ້າ.
     

ສະກຸນເງິນຝາກ:

ສະກຸນເງິນກີບ, ບາດໄທ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ສະກຸນເງີນກີບ
ປະເພດ ທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ
ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ
ເງີນຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ - - - -

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ສະກຸນເງີນໂດລາ
ປະເພດ ທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ
ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ
ເງີນຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ - - - -

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ ສະກຸນເງີນບາດ
ປະເພດ ທົ່ວໄປ ນິຕິບຸກຄົນ
ຕາມກຳນົດ ເປັນປີ ເປັນເດືອນ ຕາມກຳນົດ
ເງີນຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ - - - -

ວົງເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນຕ່ຳສຸດ:

  • ບັນຊີເງິນກີບ: 1.000.000 ກີບ.
  • ບັນຊີເງິນບາດໄທ: 5.000 ບາດ.
  • ບັນຊີເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 100 ໂດລາ