ວັດຖຸຸຸປະສົງ:

   ລູກຄ້າທຸກທ່ານສາມາດໂອນເງິນດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບ NPS ເຊິ່ງຕ້ອງໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີເທົ່ານັ້ນທ່ານຈະສະດວກຂື້ນໃນການໂອນເງິນໄດ້ທົ່ວປະເທດແລະໂອນໄດ້ທຸກທະນາຄານ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

  • ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ​ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ.
  • ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນ​​ເງິນສົດ ຫຼື​ຫັກ​ຈາກ​ບັນຊີ​ຂອງ​ທ່ານທີ່ຢູ່ທຮພ
  • ຜູ້​ຮັບ​​ເງິນປາຍທາງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັນທີ.
  • ຄວາມ​ປອດ​ໄພສູງ.
     

ສະກຸນເງິນ​ໂອນ:

ທ່ານ​ສາມາດ​ໂອນໄດ້ແຕ່ສະເພາະສະກຸ​ນ​ເງິນກີບ