ລັກສະນະບັດ ATM:

ບໍລິການ ຝາກ, ຖອນ , ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີສະບາຍດີ (ATM) ທີ່ຕູ້ ເອທີເອັມທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຊ້ຊຳລະຄ່າສີນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ທີ່ມີກາໂລໂກ້ຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາທົ່ວປະເທດ ພ້ອມຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ເມື່ອໃຊ້ຊຳລະຄ່າສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກັບທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊື້ບັດເຕີມມູນຄ່າ.  

ສິດທິປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ:

 • ສາມາດໃຊ້ແທນເງິນສົດ
 • ຖອນເງິນສົດໄດ້ທີ່ຕູ້ ເອທີເອັມທຮພ ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດ 
 • ຊື້ບັດເຕີມມູນຄ່າໂທທຸກຊະນິດໄດ້ຜ່ານຕູ້ ເອທີເອັມທຮພ  
 • ຊໍາລະຄ່າສີນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງ EDC ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ ທຮພ
   

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ

 • ອາຍຸ 15 ປີຂື້ນໄປ
 • ເອກະສານໃບສະໝັກ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ
 • ເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດຂັ້ນຕ່ຳ 50.000 ກີບ ເງິນຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ 10.000 ກີບ
   

ຄ່າທຳນຽມການນຳໃຊ້ບັດເອທີເອັມ

No. Service Fees
1 Normal Customers 40,000 kip
2 Students 30,000 kip
3 Withdraw money from ATM Free 5 times/month then 2000 kip/time
4 Withdraw money from ATM (another provinces) 2,000 kip + 5,000 kip
5 Print transactions 2,000 kip / transaction
6 Withdraw cash from LDB counter anywhere 1 %
7 Withdraw cash from ICB Pakse 1 %

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ທຸກໜ່ວຍບໍລິການທົ່ວປະເທດ

Tel: +856 21 213531 – 6ຫຼື Fax: +856 21 213530