ວັດຖຸປະສົງ

ນະໂຍບາຍຂອງການບໍລິການເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນເພື່ອການສົມທົບທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ
ຢາກດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບພາກສ່ວນຂະແໜງການຄື: ອຸດສະຫະກໍາ,ການຄ້າ,ກໍ່ສ້າງ,ຂົນສົ່ງ,ສະໜອງວັດຖຸເຕັກນິກ,ກະສິກຳປ່າໄມ້ແລະອື່ນໆ
ເຊິ່ງມີໄລຍະເວລາການຊໍາລະເງິນຄືນພາຍໃນ 1ປີເພື່ອເປັນທືນໝູນວຽນໃນການປະກອບກິດຈະການ ,
ການອະນຸມັດເງິນກູ້ປະເພດນີ້ອີງໃສ່ລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ.

ການໃຫ້ບໍລິການ:

 • ສະໜັບສະໜູນດ້ານເງິນໜູນວຽນໃນທຸລະກິດໃນຊ່ວງເລັ່ງດ່ວນ.
 • ອະນຸມັດເງິນພາຍໃນ21ມື້.​ (​ເມື່ອ​ພະນັກງານ​ກວດ​ເອກະສານ​ຄົບ​ຖ້ວນ)
 • ປະກອບເອກະສານກູ້ຢືມງ່າຍ, ວ່ອງໄວ
 • ການໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມຈຳນວນທີ່ໃຊ້ເງິນຕົວຈິງ
   

ວົງເງິນ

 • ທ່ານສາມາດກູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເງິນທືນຕົວຈິງ

1. ອັດຕາດອກເບັ້ຍເງິນກູ້ສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (%ຕໍ່ປີ)

ປະເພດເງິນກູ້ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ປີທີ 5
ກີບ ໂດລາ/ບາດ ກີບ ໂດລາ/ບາດ ກີບ ໂດລາ/ບາດ ກີບ ໂດລາ/ບາດ ກີບ ໂດລາ/ບາດ
ເບິກເກີນບັນຊີ 10.00 7.00 - - - - - - - -
ແບບໜູນວຽນ 12.50 10.00 14.00 10.00 15.00 10.00 - - - -
ເງິນກູ້ 1 ປີ 9.00 7.00 - - - - - - - -
ເງິນກູ້ 2 ປີ 11.50 8.00 13.00 9.00 - - - - - -
ເງິນກູ້ 3 ປີ 12.50 9.00 14.00 10.00 15.00 10.00 - - - -
ເງິນກູ້ 4 ປີ 13.00 9.00 14.00 10.00 15.00 11.00 16.00 12.00 - -
ເງິນກູ້ 5 ປີ 12.00 10.00 13.00 11.00 14.00 12.00 15.00 13.00 16.00 13.00
ການຊື້ຫຼຸດຕົ໋ວເງິນບໍ່ເກີນ 3 ດ 9.00 7.00 - - - - - - - -
Packing Credit 11.50 8.00 - - - - - - - -


2. ອັດຕາດອກເບັ້ຍເງິນກູ້ຊຳລັບບຸກຄົນ ແລະ SME

ປະເພດເງິນກູ້ ອັດຕາດອກເບັ້ຍ (% ຕໍ່ປີ)
ເງິນກີບ ໂດລາ/ບາດ
ເງິນກູ້ 1 ປີ 8.00 7.00
ເງິນກູ້ 2 ປີ 12.50 8.50
ເງິນກູ້ 3 ປີ 14.00 9.50

ເງືອນໄຂ:

1. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ແຕ່ລະປະເພດດັ່ງກ່າວເປັນອດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ປີ
2. ລູກຄ້າສາມາດຢືມເງິນຕາມຂອບເຂດເວລາທີ່ກຳນົດໃນແຕ່ລະປະເພດເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວ.
3. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ດ່ວນແມ່ນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ເດືອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດແມ່ນເກັບຄັ້ງດຽວ ພາຍຫລັງອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ແລະ ສັນຍາ
4. ເງິນກູ້ດ່ວນຕ້ອງມີຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນເຊີ່ງລູກຄ້າອາດຈະເອົາເງິນຝາກ,ທີ່ດິນ,ເຮືອນພ້ອມທີ່ດິນ ຫຼື ພາຫະນະ ມາເປັນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນກໍ່ໄດ້
5. ສຳລັບລູກຄ້າດີ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານສາມາດພິຈາລະນາອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ໄດ້.
6. ເງືອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈະແຍກອອກເປັນສ່ວນໜື່ງຕ່າງຫາກ

ເອກະສານປະກອບມີ:

 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່ຂອງຜູ້ຄ້ຳ
 • ບັດປະຈຳຕົວຜູ້ກູ້ແລະຜູ້ຄ້ຳປະກັນ
 • Copy ປື້ມສຳມະໂນຄົວຜູ້ກູ້ແລະຜູ້ຄ້ຳປະກັນ
 • ຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ກູ້
 • ປະຫວັດການດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ຄຳຮ້ອງຂໍກູ້ຢືມເງິນ
 • ແຜນຄາດຄະເນລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ( ຊັບສີນ , ໜີ້ສີນ)
 • ສັນຍາຊື້ຂາຍຫຼືສັນຍາຮັບເໝົາ
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບທະບຽນອາກອນ
 • ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ: ເອກະສານທີ່ດີນຄົບຊຸດຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງ
 • ບໍລິສັດຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີ່ມຄື: ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຫຼືເອກະສານມອບອຳນາດຈາກບໍລິສັດ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງບໍລິສັດກົດລະບຽບອຳນາດການກະທຳຂອງບໍລິສັດ, ງົບດຸນ (ໃບດຸນດ່ຽງຖານະການເງິນຍ້ອນຫຼັງ 06 ເດືອນ)
   

ໝາຍເຫດ:

 • ສະເພາະລູກຄ້າເກົ່າທີ່ມີປະຫວັດການຊຳລະເງິນກູ້ທີ່ດີ ​ແລະມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ​ທາງ​ດ້ານ​ເງິນ​ຝາກ​ນຳ​ທາງ​ທະນາຄານທຮພຈະ​ພິຈາລະນາ​ເປັນ​ພິ​ເສດແມ່ນຈະພິຈາລະນາໃຫ້ວົງເງິນບັດເຄດິດບໍ່ເກີນກວ່າເງິນກູ້ທີ່ມີການຊຳລະໄປແລ້ວ.
 • ສະເພາະລຸກຄ້າໃໝ່ທີ່ມາຂໍອະນຸມັດວົງເງິນກູ້ແມ່ນຈະພິຈາລະນາໃຫ້ວົງເງິນກູ້ພ້ອມກັບວົງເງິນບັດເຄດິດໂດຍມີຫຼັກປະກັນດຽວກັນ.
 • ຄ່າທຳນຽມຂື້ນກັບທະນາຄານທຮພທີ່ກຳນົດໄວ້.
   

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ:

ຂະແໜງສີນເຊື່ອທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ໂທ/Tel:  021-215595, ແຟັກ/Fax: 021-223431