ວັດຖຸປະສົງ

ການບໍລິການຊື້ຫຼຸດຕົວເງິນແມ່ນ ການຮັບຊື້ພັນທະບັດ ຫຼື ແຊັກ ທີ່ຮັບຊື້ 80% ຂອງມູນຄ່າ ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.
 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ສະກຸນເງິນ

 (Bill Discounted)

ອັດຕາດອກເບ້ຍ/ປີ ໄລຍະເວລາ
ກີບ (LAK) 18% 3 ເດືອນ
ບາດ (BATH) 12%
ໂດລາ (USD) 12%

ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽ​ດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່:

ຂະແໜງ ສີນເຊື່ອທຸລະກິດ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ

ໂທ/Tel:  021-215595, ແຟັກ/Fax: 021-223431