ເອກະສານລາຍງານສະຖານະການເງີນຂອງທະນາຄານ (ປະຈຳໄຕມາດ)

ປີ \ ໄຕມາດທີ 1 2 3 4
2013 ໄຕມາດທີ 1 ໄຕມາດທີ 2 ໄຕມາດທີ 3 ໄຕມາດທີ 4
2014 ໄຕມາດທີ 1 ໄຕມາດທີ 2 ໄຕມາດທີ 3 ໄຕມາດທີ 4
2015 ໄຕມາດທີ 1 ໄຕມາດທີ 2 ໄຕມາດທີ 3 ໄຕມາດທີ 4
2016 ໄຕມາດທີ 1 ໄຕມາດທີ 2 ໄຕມາດທີ 3 ໄຕມາດທີ 4
2017 ໄຕມາດທີ 1 ໄຕມາດທີ 2 ໄຕມາດທີ 3 ໄຕມາດທີ 4
2018 ໄຕມາດທີ 1 ໄຕມາດທີ 2 ໄຕມາດທີ 3 ໄຕມາດທີ 4
2019 ໄຕມາດທີ 1 - - -


ເອກະສານລາຍງານສະຖານະການເງີນຂອງທະນາຄານ (ຜູ້ກວດສອບເອກະລາດ)

ຟອມ

ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Internet Banking

ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Mobile Banking (JDB YES)

ຄູ່ມື​ການ​ນຳ​ໃຊ້ JDB ONLINE STATEMENT