ຄົ້ນຫາ ດິນ ເຮືອນພ້ອມຂາຍ

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ແນະນຳ

properties
ລະຫັດ: 017
ລາຄາ:$ 70,000

properties
ລະຫັດ: 019
ລາຄາ:$ 130,000

properties
ລະຫັດ: 011
ລາຄາ:$ 780,000

properties
ລະຫັດ: 022
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 014
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 002
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 004
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 018
ລາຄາ:$ 268,800

properties
ລະຫັດ: 021
ລາຄາ:$ 58,000

properties
ລະຫັດ: 010
ລາຄາ:$ 800,000

properties
ລະຫັດ: 015
ລາຄາ:$ 450,000

properties
ລະຫັດ: 025
ລາຄາ:$ 50,000

properties
ລະຫັດ: 034
ລາຄາ:$ 300,000

properties
ລະຫັດ: 013
ລາຄາ:$ 52,800

properties
ລະຫັດ: 032
ລາຄາ:$ 180,000

ສະແດງຂໍ້ມູນ: 36 / ແບ່ງເປັນ : 3 ໜ້າ
properties

ລະຫັດ: 024

ເນື້ອທີ່ດິນ: 11,369 m²

ລາຄາ: $ 15,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 023

ເນື້ອທີ່ດິນ: 21,891 m²

ລາຄາ: $ 50,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 022

ເນື້ອທີ່ດິນ: 53,850 m²

ລາຄາ: $ 200,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 021

ເນື້ອທີ່ດິນ: 3,336 m²

ລາຄາ: $ 58,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 020

ເນື້ອທີ່ດິນ: 2,356 m²

ລາຄາ: $ 58,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 019

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,046 m²

ລາຄາ: $ 130,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 018

ເນື້ອທີ່ດິນ: 2,688 m²

ລາຄາ: $ 268,800

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 017

ເນື້ອທີ່ດິນ: 19,453 m²

ລາຄາ: $ 70,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 016

ເນື້ອທີ່ດິນ: 51,827 m²

ລາຄາ: $ 110,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 015

ເນື້ອທີ່ດິນ: 344 m²

ລາຄາ: $ 450,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 014

ເນື້ອທີ່ດິນ: 753 m²

ລາຄາ: $ 200,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 013

ເນື້ອທີ່ດິນ: 528 m²

ລາຄາ: $ 52,800

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ