ຄົ້ນຫາ ດິນ ເຮືອນພ້ອມຂາຍ

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ແນະນຳ

properties
ລະຫັດ: 002
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 033
ລາຄາ:$ 150,000

properties
ລະຫັດ: 022
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 034
ລາຄາ:$ 300,000

properties
ລະຫັດ: 025
ລາຄາ:$ 50,000

properties
ລະຫັດ: 015
ລາຄາ:$ 450,000

properties
ລະຫັດ: 008
ລາຄາ:$ 600,000

properties
ລະຫັດ: 003
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 035
ລາຄາ:$ 12,000

properties
ລະຫັດ: 027
ລາຄາ:$ 29,688

properties
ລະຫັດ: 005
ລາຄາ:$ 2,053,800

properties
ລະຫັດ: 024
ລາຄາ:$ 15,000

properties
ລະຫັດ: 026
ລາຄາ:$ 468,750

properties
ລະຫັດ: 021
ລາຄາ:$ 58,000

properties
ລະຫັດ: 019
ລາຄາ:$ 130,000

ສະແດງຂໍ້ມູນ: 36 / ແບ່ງເປັນ : 3 ໜ້າ
properties

ລະຫັດ: 012

ເນື້ອທີ່ດິນ: 23,355 m²

ລາຄາ: $ 280,260

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 011

ເນື້ອທີ່ດິນ: 285 m²

ລາຄາ: $ 780,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 010

ເນື້ອທີ່ດິນ: 507 m²

ລາຄາ: $ 800,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 009

ເນື້ອທີ່ດິນ: 21,247 m²

ລາຄາ: $ 139,535

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 008

ເນື້ອທີ່ດິນ: 3,623 m²

ລາຄາ: $ 600,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 007

ເນື້ອທີ່ດິນ: 15,252 m²

ລາຄາ: $ 69,767

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 006

ເນື້ອທີ່ດິນ: 282 m²

ລາຄາ: $ 140,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 005

ເນື້ອທີ່ດິນ: 6,846 m²

ລາຄາ: $ 2,053,800

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 004

ເນື້ອທີ່ດິນ: 3,208 m²

ລາຄາ: $ 200,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 003

ເນື້ອທີ່ດິນ: 548 m²

ລາຄາ: $ 200,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 002

ເນື້ອທີ່ດິນ: 73 m²

ລາຄາ: $ 200,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 001

ເນື້ອທີ່ດິນ: 481 m²

ລາຄາ: $ 80,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ