ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (ສໍານັກງານໃຫຍ່)

ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 82, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທສາຍດ່ວນ: 1499.
ໂທລະສັບ:

  • (+856-21)-213531-6
  • (+856-21)-241644
  • (+856-21)-241648
  • (+856-21)-224022

ໂທລະສານ:

  • (+856-21)-213530
  • (+856-21)-241647

ອີເມລ໌:

  • info@jdbbank.com.la
  • hr@jdbbank.com.la

ລະຫັດໄປສະນີ: 3187
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA


ກົດເພື່ອເບິ່ງແຜນທີ່


ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ