Realestate

CHPS-008

ບ້ານ ກາງໂຂງ,ເມືອງ ໂຂງ, ນະຄອນຈຳປາສັກ

$ 2,500
properties

LPB-001

ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

$ 200,000
properties

XKH-002

ບ້ານ ລາດຮ້ວງ, ເມືອງງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

$ 11,628
properties

CHPS-003

ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງຄຳ, ເມືອງປາກເຊ, ນະຄອນຈຳປາສັກ

$ 300,000
properties

LPB-002

ບ້ານ ຊ່າງໄຫ, ເມືອງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

$ 15,000
properties
>>ສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ<<

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມຂາຍ