Realestate

SBL-006

ບ້ານ ທ້າວແກ່ນ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

$ 10,875
properties

JDB-009

ບ້ານ ໂພນມ່ວງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 58,140
properties

LPB-001

ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

$ 200,000
properties

CHPS-003

ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງຄຳ, ເມືອງປາກເຊ, ນະຄອນປາກເຊ

$ 300,000
properties

HPH-001

ບ້ານ ໂພໄຊ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ

$ 69,767
properties
>>ສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ<<

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມຂາຍ