ຄົ້ນຫາ ດິນ ເຮືອນພ້ອມຂາຍ

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ແນະນຳ

properties
ລະຫັດ: 028
ລາຄາ:$ 4,600

properties
ລະຫັດ: 014
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 015
ລາຄາ:$ 450,000

properties
ລະຫັດ: 016
ລາຄາ:$ 110,000

properties
ລະຫັດ: 009
ລາຄາ:$ 139,535

properties
ລະຫັດ: 004
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 013
ລາຄາ:$ 52,800

properties
ລະຫັດ: 024
ລາຄາ:$ 15,000

properties
ລະຫັດ: 012
ລາຄາ:$ 280,260

properties
ລະຫັດ: 021
ລາຄາ:$ 58,000

properties
ລະຫັດ: 001
ລາຄາ:$ 80,000

properties
ລະຫັດ: 010
ລາຄາ:$ 800,000

properties
ລະຫັດ: 017
ລາຄາ:$ 70,000

properties
ລະຫັດ: 005
ລາຄາ:$ 2,053,800

properties
ລະຫັດ: 007
ລາຄາ:$ 69,767

ສະແດງຂໍ້ມູນ: 36 / ແບ່ງເປັນ : 3 ໜ້າ
properties

ລະຫັດ: 036

ເນື້ອທີ່ດິນ: 26,742 m²

ລາຄາ: $ 90,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 035

ເນື້ອທີ່ດິນ: 800 m²

ລາຄາ: $ 12,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 034

ເນື້ອທີ່ດິນ: 918 m²

ລາຄາ: $ 300,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 033

ເນື້ອທີ່ດິນ: 175 m²

ລາຄາ: $ 150,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 032

ເນື້ອທີ່ດິນ: 214 m²

ລາຄາ: $ 180,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 031

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,685 m²

ລາຄາ: $ 60,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 030

ເນື້ອທີ່ດິນ: 852 m²

ລາຄາ: $ 69,767

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 029

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,071 m²

ລາຄາ: $ 58,140

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 028

ເນື້ອທີ່ດິນ: 2,775 m²

ລາຄາ: $ 4,600

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 027

ເນື້ອທີ່ດິນ: 35 m²

ລາຄາ: $ 29,688

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 026

ເນື້ອທີ່ດິນ: 61,000 m²

ລາຄາ: $ 468,750

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 025

ເນື້ອທີ່ດິນ: 6,521 m²

ລາຄາ: $ 50,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ