Realestate

CHPS-008

ບ້ານ ກາງໂຂງ,ເມືອງ ໂຂງ, ນະຄອນປາກເຊ

$ 2,500
properties

JDB-012

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 100,000
properties

SBL-003

ບ້ານ ຈອມເພັດ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

$ 14,063
properties

XKH-002

ບ້ານ ລາດຮ້ວງ, ເມືອງງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

$ 11,628
properties

JDB-002

ໜ່ວຍ 03, ດົງນາໂຊກເໜືອ - ດົງນາໂຊກໃຕ້, ເມືອງ ໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

$ 200,000
properties
>>ສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ<<

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ພ້ອມຂາຍ