ຄົ້ນຫາ ດິນ ເຮືອນພ້ອມຂາຍ

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ແນະນຳ

properties
ລະຫັດ: 015
ລາຄາ:$ 450,000

properties
ລະຫັດ: 005
ລາຄາ:$ 2,053,800

properties
ລະຫັດ: 023
ລາຄາ:$ 50,000

properties
ລະຫັດ: 032
ລາຄາ:$ 180,000

properties
ລະຫັດ: 033
ລາຄາ:$ 150,000

properties
ລະຫັດ: 011
ລາຄາ:$ 780,000

properties
ລະຫັດ: 007
ລາຄາ:$ 69,767

properties
ລະຫັດ: 034
ລາຄາ:$ 300,000

properties
ລະຫັດ: 036
ລາຄາ:$ 90,000

properties
ລະຫັດ: 004
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 001
ລາຄາ:$ 80,000

properties
ລະຫັດ: 026
ລາຄາ:$ 468,750

properties
ລະຫັດ: 022
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 003
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 029
ລາຄາ:$ 58,140

ສະແດງຂໍ້ມູນ: 36 / ແບ່ງເປັນ : 3 ໜ້າ
properties

ລະຫັດ: 036

ເນື້ອທີ່ດິນ: 26,742 m²

ລາຄາ: $ 90,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 035

ເນື້ອທີ່ດິນ: 800 m²

ລາຄາ: $ 12,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 034

ເນື້ອທີ່ດິນ: 918 m²

ລາຄາ: $ 300,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 033

ເນື້ອທີ່ດິນ: 175 m²

ລາຄາ: $ 150,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 032

ເນື້ອທີ່ດິນ: 214 m²

ລາຄາ: $ 180,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 031

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,685 m²

ລາຄາ: $ 60,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 030

ເນື້ອທີ່ດິນ: 852 m²

ລາຄາ: $ 69,767

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 029

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,071 m²

ລາຄາ: $ 58,140

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 028

ເນື້ອທີ່ດິນ: 2,775 m²

ລາຄາ: $ 4,600

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 027

ເນື້ອທີ່ດິນ: 35 m²

ລາຄາ: $ 29,688

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 026

ເນື້ອທີ່ດິນ: 61,000 m²

ລາຄາ: $ 468,750

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 025

ເນື້ອທີ່ດິນ: 6,521 m²

ລາຄາ: $ 50,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ