ຄົ້ນຫາ ດິນ ເຮືອນພ້ອມຂາຍ

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ແນະນຳ

properties
ລະຫັດ: 0039
ລາຄາ:$ 2,500

properties
ລະຫັດ: 0034
ລາຄາ:$ 150,000

properties
ລະຫັດ: 0022
ລາຄາ:$ 50,000

properties
ລະຫັດ: 0040
ລາຄາ:$ 3,000

properties
ລະຫັດ: 0028
ລາຄາ:$ 58,140

properties
ລະຫັດ: 0012
ລາຄາ:$ 250,000

properties
ລະຫັດ: 0033
ລາຄາ:$ 150,000

properties
ລະຫັດ: 0018
ລາຄາ:$ 450,000

properties
ລະຫັດ: 0019
ລາຄາ:$ 110,000

properties
ລະຫັດ: 0038
ລາຄາ:$ 12,000

properties
ລະຫັດ: 0025
ລາຄາ:$ 12,500

properties
ລະຫັດ: 0017
ລາຄາ:$ 200,000

properties
ລະຫັດ: 0011
ລາຄາ:$ 250,000

properties
ລະຫັດ: 0024
ລາຄາ:$ 468,750

properties
ລະຫັດ: 0008
ລາຄາ:$ 139,535

ສະແດງຂໍ້ມູນ: 41 / ແບ່ງເປັນ : 4 ໜ້າ
properties

ລະຫັດ: 0041

ເນື້ອທີ່ດິນ: 26,742 m²

ລາຄາ: $ 90,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0040

ເນື້ອທີ່ດິນ: 402 m²

ລາຄາ: $ 3,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0039

ເນື້ອທີ່ດິນ: 536 m²

ລາຄາ: $ 2,500

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0038

ເນື້ອທີ່ດິນ: 800 m²

ລາຄາ: $ 12,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0037

ເນື້ອທີ່ດິນ: 618 m²

ລາຄາ: $ 6,854

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0036

ເນື້ອທີ່ດິນ: 735 m²

ລາຄາ: $ 8,151

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0035

ເນື້ອທີ່ດິນ: 918 m²

ລາຄາ: $ 300,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0034

ເນື້ອທີ່ດິນ: 175 m²

ລາຄາ: $ 150,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0033

ເນື້ອທີ່ດິນ: 175 m²

ລາຄາ: $ 150,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0032

ເນື້ອທີ່ດິນ: 175 m²

ລາຄາ: $ 150,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0031

ເນື້ອທີ່ດິນ: 214 m²

ລາຄາ: $ 180,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
properties

ລະຫັດ: 0030

ເນື້ອທີ່ດິນ: 1,685 m²

ລາຄາ: $ 60,000

ຄິກ ເບີ່ງລາຍລະອຽດ