ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ຊັ້ນ1)
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 82, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ:
16 ກໍລະກົດ 2015
ໂທສາຍດ່ວນ: 1499
ໂທລະສັບ:
  • (+856-21)-213531-6 ຕໍ່ 206
ໂທລະສານ: (+856-21)-213530
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la
Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ