ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການ ຈີ່ນາຍໂມ້
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂຄກນິນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 14 ກັນຍາ 2016

ໂທສາຍດ່ວນ: 1499

ໂທລະສັບ:(+856-21)-316548

ໂທລະສານ:(+856-21)-316549

ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:

ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la

Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ