ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ບູດບໍລິການ ປຕທ ດອນກອຍ
ທີ່ຢູ່: ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ: 30 ຕຸລາ 2017

ໂທສາຍດ່ວນ: 1499

ໂທລະສັບ: (+856-21)-330720

ໂທລະສານ:(+856-21)-330721
ອີເມລ໌:
  • info@jdbbank.com.la,
  • hr@jdbbank.com.la
ລະຫັດໄປສະນີ:

ເວັບໄຊ໌: www.jdbbank.com.la

Swift Code: JDBKLALA

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພົວພັນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກັບທາງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມລຸ່ມນີ້:

ສາຂາ ແລະໜ່ວຍບໍລິການ
ຕູ້ເອທີເອັມ